Privacyverklaring

Doula Praktijk Matres, gevestigd aan Os en Paardenlaan 52, 2316JK te Leiden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Doula Praktijk Matres
www.doulapraktijkmatres.nl
t.a.v. Linda Brakenhoff
Os en Paardenlaan 52
2316JK Leiden

+31653883724
info@doulapraktijkmatres.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Doula Praktijk Matres verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Doula Praktijk Matres verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

– Godsdienst of levensovertuiging
– Seksuele leven
– Gezondheid

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Doula Praktijk Matres verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Doula Praktijk Matres verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Doula Praktijk Matres neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Doula Praktijk Matres) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Doula Praktijk Matres bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens: 

Bijzondere persoonsgegevens: deze gegevens worden verwijderd na het laatste (postpartum) bezoek dat ik breng als doula. Hieronder vallen gegevens over:

– Godsdienst of levensovertuiging,
– Seksuele leven,
– Gezondheid.

Persoonsgegevens (deel 1): deze gegevens worden verwijderd na het laatste (postpartum) bezoek dat ik breng als doula. Hieronder vallen gegevens over:

– Achternaam,
– Geslacht,
– Geboortedatum,
– Telefoonnummer,
– Bankrekeningnummer,
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Persoonsgegevens (deel 2): deze gegevens worden maximaal 7 jaar bewaard voor intern gebruik (bedrijfsvoering & verjaardagskalender) en het maken van statistieken door Doula Praktijk Matres. Er worden passende organisatorische en technische methodieken toegepast, zoals het beveiligen van de map met deze gegevens met een wachtwoord. De gegevens kunnen tevens gebruikt worden voor externe publicatie, maar zullen ten alle tijden eerst geanonimiseerd worden. Hieronder vallen gegevens over:

– Voornaam,
– Adresgegevens,
– Voornaam baby,
– Geslacht baby,
– Geboortedatum baby,
– E-mailadres,
– Korte samenvatting geboorte.

Delen van persoonsgegevens met derden
Doula Praktijk Matres verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Doula Praktijk Matres blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Doula Praktijk Matres gebruikt verschillende soorten cookies. We verwijzen gemakshalve naar ons Cookiebeleid voor specificaties.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Doula Praktijk Matres en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@doulapraktijkmatres.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Doula Praktijk Matres wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
 https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Doula Praktijk Matres neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@doulapraktijkmatres.nl.