Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld op 1 juli 2019 te Leiden.

In het onderstaande staat omschreven welke voorwaarden van toepassing zijn op de diensten en werkzaamheden van Doula Praktijk Matres. Zo weet je wat je van mij kan verwachten.

Artikel 1. Definities:

 1.  Doula Praktijk Matres: Linda Brakenhoff, doula in opleiding, gevestigd te Leiden onder KvK nr. 67696066.
 2.  Opdrachtgever: de ondergetekende(n), aanstaande ouder en eventuele partner, die met Doula Praktijk Matres een overeenkomst is/zijn aangegaan.
 3.  Partijen: Doula Praktijk Matres en Opdrachtgever samen.

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1.  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Doula Praktijk Matres.
 2.  Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3.  Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van Opdrachtgever of van derden uitdrukkelijk uit. De toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van Doula Praktijk Matres gelden wel, en zullen tijdig worden verstrekt indien van toepassing.
 4.  Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledige van toepassing.
 5.  Indien zich een situatie voordoet die niet wordt gedekt door deze Algemene Voorwaarden, zal de situatie worden bekeken vanuit de geest van deze voorwaarden.

Artikel 3. Tarieven en betalingen

 1.  De tarieven zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief eventuele overige kosten zoals reis- of parkeerkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2.  Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, gelden de tarieven die op de website van Doula Praktijk Matres staan omschreven. Reiskosten à €0,19 per kilometer en eventuele parkeerkosten worden apart berekend en achteraf gefactureerd.
 3.  Facturen dienen betaald te zijn binnen het aantal kalenderdagen aangegeven op de factuur, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt. Een betaling dient te allen tijde voldaan te zijn voor aanvang van de diensten of werkzaamheden.
 4.  Betaling in termijnen is mogelijk. Doula Praktijk Matres en Opdrachtgever treden dan in overleg om een regeling te treffen die voor beide partijen acceptabel is.
 5.  De verantwoordelijkheid voor het aanvragen van een vergoeding bij de zorgverzekeraar, indien van toepassing, ligt bij de Opdrachtgever. Opdrachtgever is verplicht de kosten zoals in dit artikel benoemd te betalen, waarna Opdrachtgever de factuur zelf kan indienen bij de zorgverzekeraar.
 6.  Indien Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de nakoming van de betalingsverplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

 1.  Doula Praktijk Matres zal zich ten allen tijde inspannen om de overeengekomen diensten en/of werkzaamheden naar beste kunnen uit te voeren. Doula Praktijk Matres is nimmer aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat Opdrachtgever beoogt, noch is Doula Praktijk Matres verantwoordelijk voor het bereiken van het resultaat dat Opdrachtgever beoogt. Om kwaliteit te garanderen en competenties te verbeteren zal zij regelmatig gebruik maken van intervisie, supervisie en bijscholingen.
 2.  Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Doula Praktijk Matres aangeeft dan deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Doula begeleiding, tijdig aan Doula Praktijk Matres worden verstrekt.
 3.  Ondertekening van deze Algemene Voorwaarden impliceert automatisch en onmiddellijk, dat de Opdrachtgever verklaart zelf volledige verantwoording te dragen voor de gevolgen van uit de diensten en/of werkzaamheden voortvloeiende handelingen voor het eigen lichaam en de eigen gezondheid.
 4.  Deelname aan alle activiteiten of diensten van Doula Praktijk Matres zijn geheel op eigen risico.
 5.  Tijdens een bevalling draagt Doula Praktijk Matres nimmer medische verantwoordelijkheid en Opdrachtgever vrijwaart Doula Praktijk Matres dan ook van alle aansprakelijkheid, ook in afwezigheid van een medisch bevoegde.

Artikel 5. Wijziging en annulering van afspraken

 1.  Doula Praktijk Matres is gerechtigd om tot 2 kalenderdagen voor een gemaakte afspraak deze te verplaatsen in overleg met Opdrachtgever. Indien deze afspraak vooraf betaald is en niet binnen 1 kalendermaand na de originele afspraak voortgang kan hebben, zal de betaling worden gerestitueerd.
 2.  Annulering van een afspraak is tot 48 uur voor aanvang kosteloos, mits de annulering schriftelijk plaatsvindt. Bij annulering tussen 24 en 48 uur wordt 50% van de overeengekomen prijs doorberekend. Bij annulering binnen 24 uur wordt de volledige prijs doorberekend.Indien de Opdrachtgever zonder schriftelijke annulering niet bereikbaar is voor de geplande afspraak, is Doula Praktijk Matres gerechtigd om naast de overeengekomen prijs tevens de gemaakte reis- en parkeerkosten door te berekenen.

Artikel 6. Onvoorziene omstandigheden en overmacht

 1.  Van onvoorziene omstandigheden en overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeengekomen diensten en/of werkzaamheden, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar Doula Praktijk Matres redelijkerwijs geen invloed op kan uitoefenen, zoals het begeleiden van een bevalling van een andere opdrachtgever, ongevallen, brand, ziekte, extreme weersomstandigheden en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot personen en/of materialen welke voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk zijn.
 2.  Doula Praktijk Matres heeft in het geval van onvoorziene omstandigheden het recht om (onderdelen van) de diensten en/of werkzaamheden te onderbreken, verplaatsen en/of annuleren. Opdrachtgever zal hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gebracht. Opdrachtgever heeft vervolgens het recht om deze opnieuw in te plannen of anders kosteloos te annuleren. Het reeds door Opdrachtgever betaalde bedrag wordt in dat geval door Doula Praktijk Matres gerestitueerd. Diensten die onder de doulabegeleiding vallen, worden zo snel mogelijk opnieuw ingepland op een voor de Opdrachtgever geschikt moment
 3.  Doula Praktijk Matres is gerechtigd om bij overmacht of bij geplande afwezigheid, derden in te schakelen voor de uitvoering van de diensten en/of werkzaamheden. Bij de selectie van derden zal Doula Praktijk Matres de nodige zorgvuldigheid in acht nemen, en zal, indien redelijkerwijs mogelijk, de Opdrachtgever ten allen tijde in de gelegenheid stellen om kennis te maken met de plaatsvervangende derden.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

 1.  Doula Praktijk Matres is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen van Opdrachtgever.
 2.  Behoudens ingeval van opzet of grove schuld aan de zijde van Doula Praktijk Matres, is Doula Praktijk Matres op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor enig lichamelijk of geestelijk letsel dat Opdrachtgever overkomt tijdens of als gevolg van de diensten en/of werkzaamheden.
 3.  Doula Praktijk Matres is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met informatie op de website, informatie in de ter beschikking gestelde materialen of de wijziging of annulering van (onderdelen van) de diensten en/of werkzaamheden door Doula Praktijk Matres.
 4.  Elke aansprakelijkheid van Doula Praktijk Matres voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.
 5.  Opdrachtgever vrijwaart Doula Praktijk Matres voor eventuele aanspraken van derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot andere ondersteuners, familie, vrienden of hulpen binnen je geboorteteam.
 6.  Doula Praktijk Matres is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor het beroepsmatig toepassen/uitvoeren van kennis/handelingen door Opdrachtgever, zoals opgedaan tijdens de diensten en/of werkzaamheden.

Artikel 8. Intellectuele eigendomsrechten

 1.  De intellectuele eigendomsrechten op de door Doula Praktijk Matres aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen en de website van Doula Praktijk Matres berusten bij Doula Praktijk Matres. Het is de Opdrachtgever nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en/of de verstrekte documentatie en/of informatie van de website te verveelvoudigen, openbaar te maken of ter beschikking te stellen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Doula Praktijk Matres.
 2.  Doula Praktijk Matres behoudt zich het recht voor tot het maken beeld- en/of geluidsopnamen tijdens de diensten en/of werkzaamheden. Doula Praktijk Matres zal ten allen tijde toestemming aan Opdrachtgever vragen om deze te gebruiken voor eigen cursus- en promotieactiviteiten.

Artikel 9. Geheimhouding

 1.  Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit nadrukkelijk door een der partijen is gemeld of indien dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2.  Tijdens de Doula begeleiding worden gegevens van Opdrachtgever verzameld ten behoeve van het optimaal uitvoeren van de overeenkomst. Hierop is de Privacy Verklaring van Doula Praktijk Matres van toepassing.

Artikel 10. Toepasselijk recht & geschillen

 1.  Op de rechtsverhouding tussen Opdrachtgever en Doula Praktijk Matres is Nederlands recht van toepassing.
 2.  Doula Praktijk Matres is aangesloten bij de Nederlandse Beroepsvereniging voor Doula’s (NBvD). Indien er klachten of geschillen bestaan over Doula Praktijk Matres en haar diensten, kunnen deze gericht worden aan de NBvD volgens haar opgestelde Klachtenprocedure.